m menu image  m home m cart

Výstražné značky

€0.81

Pridať do košíku:PRODUCT_DETAILS

  • Kód: 2904

PRODUCT_DESCRIPTION

Cena symbolu bez textu: samolepka (15x15cm)..........0,80€ / ks s DPH

                                        plast hr. 0,5mm (15x15cm)...0,90€ / ks s DPH

Cena symbolu a textu    : samolepka (15x21cm)..........0,93€ / ks s DPH

                                                                    plast hr. 0,5 mm (15x21cm)...1,03€ / ks s DPH

V prípade potreby väčšieho množstva značiek (100 a viac) poskytujeme zľavy.

Značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou STN 018012-1, STN 018012-2, STN EN 61310-1 a normám používaných v štátoch EÚ.

Ponuka symbolov a textov:


W 001
Nebezpečenstvo požiaru
W001.01 Pozor, nebezpečenstvo požiaru!
W001.02 Nebezpečenstvo požiaru
W001.03 Nebezpečenstvo ohňa
W001.04 Pozor, nebezpečenstvo samovznietenia!
W001.05 Pozor, horľavé pary!
W001.06 Nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín
W001.07 Pozor, prevoz horľavých kvapalín!
W001.08 Pozor, magnéziové zliatiny!
W001.09 Nebezpečenstvo vznietenia horľavej kvapaliny
W001.10 Horľavina I. a II. triedy
W001.11 Skladisko horľavých kvapalín
W001.12 Horľavá kvapalina IV. triedy
W 002
Nebezpečenstvo výbuchu
W002.01 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu!
W002.02 Pozor, nebezpečenstvo vybušniny!
W002.03 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu prachu!
W002.04 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu horľavých pár!
W002.05 Pozor, nebezpečenstvo výbuchu plynu!
W002.06 Nebezpečenstvo výbuchu
- zóna 2!
W002.07 Nebezpečenstvo výbuchu
- zóna 1!
W002.08 Nebezpečenstvo výbuchu
- zóna 0!
W002.09 Pozor, neodvetraný priestor, nebezpečenstvo výbuchu!
W002.10 Pozor, plyn!
W002.11 Nebezpečenstvo výbuchu pri styku ventilu s mastnými látkami
W002.12 Nebezpečenstvo výbuchu horľavých kvapalín
W002.13 Nebezpečenstvo výbuchu pri styku s látkami
W 003
Nebezpečenstvo otravy, zadusenia
W003.01 Prudký jed ...
W003.02 Pozor, jed!
W003.03 Nebezpečenstvo styku s jedovatými látkami
W003.04 Zamorené plynom
W003.05 Nebezpečenstvo otravy plynom
W003.06 Nebezpečenstvo otravy výfukovými plynmi
W003.07 Pozor, neodvetraný priestor!
W003.08 Nebezpečenstvo zadusenia ...
W003.09 Nebezpečenstvo otravy ...
W003.10 Nebezpečná chemická látka
W003.11 Nebezpečenstvo výskytu jedovatého plynu
W003.12 Pozor, chlór
W003.13 Nebezpečný odpad
W 004
Nebezpečenstvo poleptania
W004.01 Prudká žieravina ...
W004.02 Pozor, žieravina!
W004.03 Nebezpečenstvo styku s leptavými látkami
W004.04 Nebezpečenstvo poleptania
W004.05 Zamorené leptavými látkami
W004.06 Pozor, voda so žieravinou - na umývanie nevhodná!
W004.07 Pozor, neodvetraný priestor - nebezpečenstvo poleptania!
W 005
Nebezpečné rádioaktívne alebo ionizujúce žiarenie
W005.01 Pozor, nebezpečné neviditeľné žiarenie!
W005.02 Nebezpečné neviditeľné žiarenie vo vymedzenom priestore
W005.03 Pozor, rádioaktívne zamorenie!
W005.04 Nebezpečenstvo rádioaktívnej látky
W005.05 Pozor, pracovisko s rádioaktívnymi látkami!
W005.06 Röngenové pracovisko
W005.07 Pozor, röngenové zariadenie!
W005.08 Nebezpečné neviditeľné žiarenie vo vymedzenom priestore
W005.09 Pozor, nebezpečné ionizujúce žiarenie!
W 006
Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného predmetu
W006.01 Pozor, zavesené bremeno!
W006.02 Nebezpečenstvo úrazu pádom alebo pohybom zaveseného bremena
W006.03 Pozor, pracovný priestor žeriava!
W006.10 Nestoj pod bremenom
W006.11 Pozor, žeriav diaľkovo ovládaný
W006.12 Prepravované bremeno žeriavom
W 007
Nebezpečenstvo pohybu priemyselných vozidiel
W007.01 Pozor, prepravné vozíky!
W007.02 Pozor, vozíky!
W007.03 Prevádzka vysokozdvižných vozíkov
W 008
Nebezpečenstvo úrazu elektrinou
W008.01 Pozor, elektrické zariadenie!
W008.02 Pozor, životu nebezpečné napätie!
W008.03 Vysoké napätie - životu nebezpečné!
W008.04 Pozor, možnosť výskytu životu nebezpečného napätia!
W008.05 Pozor, kábel vysokého napätia - životu nebezpečné!
W008.06 Pozor, elektroinštalačný kanál - životu nebezpečné!
W008.07 Výstraha - životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení!
W008.08 Vysoké napätie - životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení!
W008.09 Výstraha - životu nebezpečné dotýkať sa drôtou aj na zem spadnutých!
W008.10 Vysoké napätie - životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení alebo drôtov aj na zem spadnutých!
W008.11 Výstraha - vstupovať na trať je životu nebezpečné!
W008.12 Pozor, pod napätím!
W008.13 Pozor, pod napätím aj pri vypnutom vypínači!
W008.14 Pozor, pod napätím aj pri vypnutom vypínači .....!
W008.15 Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím!
W008.16 Pozor, pomocný obvod zostáva pod napätím!
W008.17 Pozor, poistky pred vypínačom!
W008.18 Pozor, zvyškový náboj!
W008.19 Pozor, spätný prúd!
W008.20 Pozor, okolie je len čiastočne izolované!
W008.21 Pozor, skratované!
W008.22 Pozor, uzemnené!
W008.23 Pozor, nesynchrónny stav!
W008.24 Pozor, nebezpečenstvo úrazu indukovaným napätím!
W008.25 Pozor, nebezpečenstvo krokového napätia!
W008.26 Výstraha - životu nebezpečné je používať elektrické spotrebiče vo vani a siahať na ne z vane!
W008.27 Výstraha - trakčné vedenie je vzdialené len ......... cm!
W008.28 Pozor, svetelný obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!
W008.29 Pozor, motorický obvod zostáva pod napätím aj po vypnutí trakčného vedenia!
W008.30 Pozor, napätie .....V!
W008.31 Pozor, systém ...... je pod napätím!
W008.33 Pozor, napätie 400/230 V
W008.34 Pozor, napätie 3x230/400 V
W008.35 Napätie 220 V
W008.36 Napätie 380 V
W008.37 Výstraha - životu nebezpečné približovať sa k elektrickému zariadeniu!
W008.38 Pozor, prívod pod napätím i pri vypnutom hlavnom ističi!
W008.39 Pozor, napájanie z dvoch strán!
W008.40 Pozor, vysoké napätie!
W008.41 Pozor, zariadenie má 2 sieťové obvody!
W008.42 Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
W009
Iné nebezpečenstvo
W009.01 Pozor, nebezpečenstvo!
W009.02 Pozor, nízke dvere!
W009.03 Pozor, nízky prierez!
W009.04 Pozor, úzky prierez!
W009.05 Pozor, zmenšený prierez!
W009.06 Pozor, zúžený priestor!
W009.07 Pozor, žeriav!
W009.08 Pozor auto!
W009.09 Pozor, vlak!
W009.10 Nebezpečenstvo - dopravný priestor
W009.11 Pozor, nebezpečný priechod!
W009.12 Pozor, zariadenie je nesamosvorné!
W009.13 Pozor, núdzový presun!
W009.14 Nebezpečenstvo - prekážka v priechodnom priereze
W009.15 Pozor, krajné polohy nemajú samočinné vypínanie!
W009.16 Pozor, na zariadení sa pracuje!
W009.17 Pozor, zariadenie sa opravuje!
W009.18 Pozor, rizikový stav!
W009.19 Rizikové pracovisko
W009.20 Pozor, kotol je bez vody!
W009.21 Pozor, zatvorené!
W009.22 Pozor, otvorené!
W009.23 Nebezpečenstvo úrazu
W009.24 Nebezpečenstvo zásahu pohyblivou časťou
W009.25 Pozor pri jazde!
W009.26 Pozor, padajúce kamene!
W009.27 Pozor, lom!
W009.28 Nebezpečenstvo zosuvu pôdy
W009.29 Nebezpečenstvo utopenia
W009.30 Pozor, nebezpečenstvo infekcie!
W009.31 Nebezpečenstvo nákazy ....
W009.32 Pozor, voda na pitie len po prevarení!
W009.33 Pozor, nevyhovujúca voda aj po prevarení!
W009.34 Pozor, plynový spotrebič!
W009.35 Pozor, hluk!
W009.36 Pozor, hore sa pracuje!
W009.37 Pozor, pod tlakom!
W009.39 Nebezpečenstvo zásahu padajucími predmetmi!
W009.40 Nebezpečenstvo úrazu padajucím murivom!
W009.41 Pozor, rotujúca časť!
W009.42 Pozor, nebezpečný priechod!
W009.43 Pozor, úžitková voda!
W009.44 Pozor, za chodu stroja neotvárať!
W009.45 Pozor, stavenisko!
W009.46 Zváracia súprava
W009.47 Nebezpečný odpad
W 010
Nebezpečenstvo laserového lúča
W010.01 Pozor, laserové žiarenie!
W010.02 Laserové žiarenie
W010.03 Laserové pracovisko
W 011
Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie
W011.01 Pozor, horľavé materiály!
W011.02 Pozor, látky podporujúce požiar!
W011.03 Nebezpečenstvo látky podporujúcej horenie
W011.04 Nebezpečenstvo samovznietenia
W 012
Nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia
W012.01 Pozor, elektromagnetické žiarenie!
W012.02 Nebezpečenstvo neionizujúceho žiarenia
W 013
Nebezpečenstvo silného magnetického poľa
W013.01

Pozor, silné magnetické pole!

W 014
Nebezpečenstvo zakopnutia
W014.01 Pozor, nerovný povrch!
W014.02 Pozor, prah!
W014.03 Nebezpečenstvo zakopnutia
W014.04 Nebezpečenstvo podknutia
W 015
Nebezpečenstvo pádu
W015.01 Pozor, nebezpečenstvo pádu!
W015.02 Pozor, výkop!
W015.03 Nebezpečenstvo pádu z veľkej výšky
W015.04 Nebezpečenstvo pádu do priehlbne
W015.05 Nebezpečenstvo zrútenia
W 016
Biologické nebezpečenstvo
W016.01 Pozor, nebezpečenstvo biologického ohrozenia!
W016.02 Nebezpečenstvo biologického ohrozenia
W016.03 Biologické nebezpečenstvo
W017
Nebezpečenstvo nízkej teploty
W017.01 Nebezpečenstvo omrznutia
W017.02 Pozor, nebezpečne nízka teplota!
W017.03 Pozor, nebezpečenstvo omrznutia!
W017.04 Pozor, prúdenie chladného vzduchu!
W017.05 Pozor, teplota nižšia ako .......°C
W 018
Nebezpečenstvo škodlivých alebo dráždivých látok
W018.01 Pozor, škodlivé alebo dráždive látky!
W018.02 Nebezpečentvo škodlivých alebo dráždivých látok
W 019
Nebezpečenstvo od tlakových nádob s plynom
W019.01 Pozor, tlakové nádoby s plynom!
W019.02 Pozor, tlaková nádoba
W019.03 Pozor, tlakové fľaše
W 020
Nebezpečenstvo od akumulátorov
W020.01 Pozor, nebezpečenstvo od akumulátorov!
W 021
Nebezpečenstvo výbušného prostredia
W021.01 Pozor, výbušné prostredie!
W021.02 Pozor, výbušné prostredie
- zóna 2!
W021.03 Pozor, výbušné prostredie
- zóna 1!
W021.04 Pozor, výbušné prostredie
- zóna 0!
W 022
Nebezpečenstvo od frézy
W022.01 Pozor, nebezpečenstvo z frézy!
W 023
Nebezpečenstvo pomliaždenia
W023.01 Pozor, nebezpečenstvo pomliaždenia!
W 024
Nebezpečenstvo zosunutia alebo pádu valca
W024.01 Pozor, nebezpečenstvo zosunutia alebo pádu valca!
W 025
Nebezpečenstvo pri automatickom štarte
W025.01 Pozor, automatický štart!


Opýtať sa na tovar


Tento produkt bol pridaný dňa 20. november 2010..::Kto je online?

Práve tu sú 14 návštevníci